Najčastejšie otázky

Dokumenty a informácie

 Ponuka služieb a cenník

Najčastejšie otázky

 • Čo je potrebné pri prestavbe bytového jadra?

  Pre všetkých vlastníkov a nájomcov bytov platí rovnaký postup pri realizácii stavebných úprav v byte.

  Právnou normou, ktorú sú vlastníci a nájomcovia bytov povinný dodržiavať, je Zákon č. 50/1976 Z.z. a jeho novelizácie – stavebný zákon. Z uvedeného zákona ako aj zo zákona č. 182/1993 Z.z. – o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov jednoznačne vyplýva povinnosť požiadať SBD Brezno o SÚHLAS k požadovanej plánovanej úprave v byte. Jedná sa hlavne o rekonštrukciu bytových jadier, prípadne o realizáciu nových otvorov v byte.

  Pri prestavbe / rekonštrukcii je potrebné predložiť „Statický posudok projektu prestavby“ , ktorý je vypracovaný príslušným autorizovaným stavebným inžinierom a obsahuje statické posúdenie, výkres pôvodného stavu a výkres nového stavu. Upozorňujeme, že pri prestavbe je potrebné zachovať pôvodné rozvody vody a plynu, ich úpravu môže vykonávať len oprávnená organizácia. Pri úprave inštalačnej šachty je potrebné zanechať dostatočne veľký manipulačný otvor pre prístup k stúpačkovým rozvodom SV, TÚV a plynu pre odpisy stavov meračov a pre údržbu technického zariadenia. Pri úprave inštalačnej šachty je potrebné zanechať dostatočne veľký manipulačný otvor pre prístup k stúpačkovým rozvodom SV, TÚV a plynu pre odpisy stavov meračov a pre údržbu technického zariadenia – tzn. plynu /šírka min. 50 cm, výška min. 70 cm/. Taktiež je potrebné v priestore stúpajúceho vedenia ponechať vetrací otvor v hornej časti min. 15 x 15cm a pri montáži WC typu Geberit je vhodné vytvoriť v dolnej časti technický otvor o rozmeroch 20 x 20 cm. Toto upozornenie je uvedené aj vo vyjadrenom Súhlase s požadovanou prestavbou.

  Poplatok za vydanie Súhlasu vo výške 15,00 EUR je potrebné zaplatiť na pokladni na SBD Brezno počas stránkových dní ( poplatok podľa Cenníka služieb, poplatkov a plnení SBD Brezno, platný od 1.1.2023 ). Doklad o zaplatení žiadateľ predloží pracovníkovi/-čke pred vydaním Súhlasu, v ktorom sú stanovené podmienky, za ktorých platí povolenie na realizáciu stavebných úprav.

  Ďalej vlastník alebo nájomca bytu, ktorý vykonáva prestavbu, je povinný si splniť ohlasovaciu povinnosť na príslušnom stavebnom úrade mesta alebo obce ohľadom plánovanej stavebnej úpravy. Po posúdení príslušný stavebný úrad určí, či je postačujúce Ohlásenie, alebo stavebná úprava bude vyžadovať Stavebné povolenie.

  Pri realizácii stavebnej úpravy je vlastník alebo nájomca bytu povinný dodržiavať stanovené podmienky uvedené v Domovom poriadku, vo vyjadrenom Súhlase vydanom SBD Brezno a vyjadrením príslušného Stavebného úradu. Pri neodborne vykonávaných stavebných. úpravách je ohrozovaná bezpečnosť celého bytového domu. Bezprostredne po úprave a začatí trvalého užívania je potrebné zabezpečiť vykonanie odbornej revíznej skúšky (elektroinštalácie, plynu, pokiaľ bol vykonaný v tých zariadeniach zásah) a vyhotovenú revíznu správu doručiť na SBD Brezno. Zodpovednosť za škody (požiar, výbuch), ich následná sanácia a finančné náklady budú posudzované podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

  Na ktoré stavebné bytové úpravy netreba Súhlas SBD Brezno?

  Úpravy v byte, ktoré nepodliehajú súhlasu od SBD Brezno sú:   výmena podláh, stierky, výmena obkladu v kuchyni alebo v kúpeľni, výmena kuchynskej linky, výmena okien, výmeny sanity v kúpeľni a WC, výmena dverí (obložky-odstránenie zárubní).

  . Do tejto kategórie tiež spadajú práce pre výmenu elektroinštalácie, avšak je potrebné mať vypracovanú Revíznu správu od revízneho elektrotechnika a doručiť ju na SBD Brezno.

  Pri všetkých týchto stavebných prácach a úpravách v byte je potrebné mať zverejnené oznámenie na viditeľnom mieste vo vchode, kde vlastník alebo nájomník bytu informuje o prácach alebo úpravách v byte, upozorní na hluk a prašnosť, požiada o zhovievavosť, určí pracovné hodiny. Samozrejmosťou vlastníka alebo nájomcu bytu je dodržiavanie všetkých zásad v rámci spoločného spolužitia podľa Domového poriadku v bytových domoch.

 • Prečo sa MZP mení dvakrát do roka?

  Mesačný zálohový predpis sa stanovuje tak, aby boli jeho platbami pokryté predpokladané náklady za bežný kalendárny rok. Predpokladané náklady sa určujú podľa skutočných spotrieb vo vyúčtovaní za predchádzajúci kalendárny rok. Pretože vyúčtovanie skutočných nákladov za predchádzajúci kalendárny rok je známe k 31. máju bežného roka, nový zálohový predpis sa stanovuje s účinnosťou od 1. júla bežného roka. Predpokladané náklady na bežný kalendárny rok sa stanovujú tak, že spotreby z vyúčtovania za predchádzajúci kalendárny rok sa ocenia aktuálnymi cenami v bežnom roku, od nich sa odpočítajú mesačné zálohy predpísané na január až jún bežného roka a zostatok sa podelí zvyšnými šiestimi mesiacmi bežného roka (júl až december). Pretože takto vypočítaný zálohový predpis spravidla nie je jednou dvanástinou predpokladaných ročných nákladov, stanovuje sa s účinnosťou od 1.2. nasledujúceho roka nový zálohový predpis ako jedna dvanástina predpokladaných ročných nákladov, pričom sa zohľadnia ceny aktuálne v nasledujúcom kalendárnom roku.

  Mesačný zálohový predpis sa mení tiež pri zmene počtu osôb užívajúcich byt, pri zmene vlastníka bytu, pri zmenách schválených vlastníkmi bytov v dome (napr. príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv domu, schválenie upratovania spoločných priestorov domu upratovačkou alebo upratovacou firmou) a pod.

 • Ako sa zisťuje spotreba tepla na vykurovanie pomerovými rozdeľovačmi tepla inštalovanými na vykurovacích telesách?

  V bytových domoch v správe nášho SBD sa používajú výlučne elektronické pomerové rozdeľovače tepla (PRT). Elektronický PRT je mikropočítačový systém s dvoma snímačmi teploty, z ktorých jeden sníma aktuálnu teplotu radiátora a druhý sníma teplotu v miestnosti. Tento systém meria len teplo, ktoré daný radiátor skutočne odovzdá. Spotreba tepla sa vyhodnocuje číselným údajom, ktorý sa priebežne zobrazuje na displeji prístroja. Softvér prístroja zabezpečuje, že namerané údaje sa 31. decembra o 24.00 hod. uložia do pamäti prístroja a následne sa začne meranie spotreby od nuly.

  Údaje o spotrebe tepla sa začiatkom januára z jednotlivých PRT odčítajú a použijú sa na rozpočítanie nákladov za dodané teplo na vykurovanie podľa pravidiel rozpočítavania uvedených vo vyhláške ÚRSO č. 630/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 358/2009 Z. z., alebo podľa pravidiel schválených vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Údaje z PRT možno využiť aj v samostatnom technickom zariadení na priebežnú optimalizáciu teploty vykurovacieho média v tepelnom zdroji, z ktorého sa dodáva teplo na vykurovanie.

 • Aké podmienky mám splniť pri výmene vykurovacieho telesa?

  Vykurovacie telesá v bytoch sú súčasťou sústavy tepelných zariadení za odberným miestom, ktorá musí byť celá , vrátane vykurovacích telies, hydraulicky vyregulovaná. Výmena vykurovacích telies predstavuje zásah do tejto sústavy tepelných zariadení a v jej dôsledku môže byť hydraulické vyregulovanie narušené. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome chce vymeniť niektoré vykurovacie teleso, je povinný ešte pred realizáciou výmeny písomne požiadať správcu (referát tepelnej energetiky technickoprevádzkového úseku SBD) o súhlas. Predtlač žiadosti o súhlas k výmene vykurovacieho telesa si vlastník môže osobne prevziať na SBD, alebo si ho môže stiahnuť z webovej stránky SBD. Na základe žiadosti TPÚ vlastníkovi vydá alebo mu doručí stanovisko s konkrétnymi podmienkami, ktoré musia byť pri výmene vykurovacieho telesa dodržané. Najdôležitejším parametrom je tepelný výkon nového vykurovacieho telesa a podmienka, aby výmenu realizovala osoba s požadovanou odbornosťou. Ak na pôvodných vykurovacích telesách sú inštalované pomerové rozdeľovače tepla, je potrebné pri výmene vykurovacieho telesa, alebo bezprostredne po nej, zabezpečiť preloženie pomerového rozdeľovača tepla organizáciou, ktorá ich nainštalovala.

 • Prečo osoby nahlásené do evidenčnej listiny pre vyúčtovanie skutočných nákladov sa nepremietnu aj do mesačných zálohových predpisov účinných od 1.2.bežného roka?

  Do evidenčnej listiny sa zapisujú osoby užívajúce byt v kalendárnom roku, a to pre účely vyúčtovania skutočných nákladov za tento kalendárny rok. Tento počet osôb nie vždy korešponduje s počtom bývajúcich osôb v aktuálnom kalendárnom roku, preto nie je použitý v mesačných zálohových predpisoch účinných od 1.2. aktuálneho roka. V prípade, že sa počet bývajúcich osôb v byte zmenil, odporúčame vlastníkom bytov, aby túto zmenu bez zbytočného odkladu nahlásili v klientskom centre alebo písomne, čím súčasne splnia povinnosť uloženú im v § 11, ods. 9 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších prepisov. Na základe tohoto oznámenia SBD zmení mesačný zálohový prepis, ktorý vlastníkovi bytu vydá ihneď v klientskom centre alebo doručí prostredníctvom pošty.