INFORMÁCIE K PREVÁDZKE SBD OD 10. 1. 2022

                                                    INFORMÁCIE K PREVÁDZKE SBD od 10. 1. 2022

 

 Dňom 10. 1. 2022 bol zrušený zákaz vychádzania. Núdzový stav ostáva v platnosti.

Vstup do budovy je zabezpečený v režime OP pri dodržaní protiepidemiologických opatrení.

Zamestnanec SBD je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných priestorov SBD predloženie príslušného dokladu k nahliadnutiu.

Pokladňa je otvorená počas stránkových dní v režime OP!

Odporúčame vlastníkom a klientom SBD, aby na vybavovanie svojich požiadaviek prednostne využívali mailovú, telefonickú komunikáciu, alebo aby svoje požiadavky zasielali poštou, prípadne vhodili do schránky umiestnenej pri vstupe do budovy SBD.

Prosíme vlastníkov a klientov SBD, aby osobné vybavenie požiadaviek využívali v nevyhnutných prípadoch.

 

Ing. Ján Ďurkovič, v.r.

predseda SBD